بیش از اینکه گوینده باشید نقش یک شنونده را داشته باشید

این اشتباهات مهلک را در تجارت مرتکب نشوید

/dangerous-mistakes-in-sales

dangerous mistakes in sales


داستان های موفقیت

زوپیتک چگونه تبدیل به پلی برای موفقیت دیگران شده است؟

زوپیتا

همراه هوشمند متفاوت

35 دلیل برای انتخاب سامانه های هوشمند سایت ساز و فروشگاه ساز زوپیتک