با سرنخ فروش یا Lead Generation مشتری را به درگاه پرداخت ببرید

با سرنخ فروش یا Lead Generation مشتری را به درگاه پرداخت ببرید!

/take-the-customer-to-the-payment-gateway-with-lead-generation

منظور از لید (سرنخ) و لید جنریشن چیست؟


داستان های موفقیت

زوپیتک چگونه تبدیل به پلی برای موفقیت دیگران شده است؟

زوپیتا

همراه هوشمند متفاوت

35 دلیل برای انتخاب سامانه های هوشمند سایت ساز و فروشگاه ساز زوپیتک